praktijk voor psychotherapie PRAKTIJK MEINDERSIk werk binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die voor onze beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn de wet BIG, wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de WGBO, wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, de Wbp, wet bescherming persoonsgegevens, de WKCZ, wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, de Wmg, wet marktordening gezondheidszorg en de Beroepscode voor psychotherapeuten.
De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP, de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten zijn een weerslag hiervan. Ik ben lid van de LVVP en werk volgens deze kwaliteitscriteria. De praktijk wordt één keer in de 5 jaar gevisiteerd.

Certificaat visitatie.

Mocht u een klacht hebben waar we samen niet uit komen, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP.
Zie voor verdere info:

Klachtenreglement van de LVVP

Kwaliteitsstatuut

Privacystatement